Titel Artist Pris
1000515844. Mr Jelly Lord Morton, Jelly Roll 100 kr Köp
1000524626. Stranger on the shore Bilk, Acker 100 kr Köp
1000519826. Sweet Georgia Brown Firehouse Five plus two 90 kr Köp
1000518638. Muskrat ramble Davison, Wild Bill 80 kr Köp
1000518499. Ory´s Creole Trombone Colyer, Ken 80 kr Köp